top of page

Algemene voorwaarden

Wij zijn: Eenmanszaak Knipoogje, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Geetdam 19 en ondernemingsnummer BE0677.452.354.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: els@knipoogjefotograaf.com

DEEL 1 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: Alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via sociale media, ofwel via de website, ofwel via e-mail. 

 2. Dienst: De diensten die wij leveren, Knipoogje.

 3. Herroepingsrecht: Het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

 4. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze producten/diensten dmv boeking of betaling voorschot. 

 5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 6. Overeenkomst: De overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

 7. Producten: 

 • Fotoshoots

 • Fotoproducten

 1. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 2. Websites: www.knipoogjefotograaf.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de website, via sociale media of via een offerte. Voor onze diensten zullen wij, als Dienstverlener, een offerte opstellen. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is weergegeven dat het een aanbod exclusief BTW betreft.

3.2. Wij, als Dienstverlener, zullen een offerte op maat/ op vraag van jou, als Klant, maken. Deze offerte zal verzonden worden via mail. Offertes vervallen in principe na een termijn van één maand, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

Artikel 4 – Vergoeding

4.1. Algemeen

4.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website, in onze offerte, per e-mail of via dm op social media. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.1.2. Afhankelijk van de gekozen dienst of product, zal er onmiddellijk via overschrijving, via bankapp of via een factuur betaald worden

4.1.3. Eventuele bijkomende kosten (zoals een kilometervergoeding/ extra beelden/ fotoproducten) zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. Indien wij, als Dienstverlener, extra kosten moeten maken die niet in de offerte zijn voorzien, zullen wij steeds jou, als Klant, op de hoogte brengen. Pas na communicatie en overleg zullen wij, als Dienstverlener, handelen.

4.2. Facturatie en betaling

4.2.1. Na de boeking wordt door ons, als Dienstverlener, een (voorschot)factuur opgemaakt. Deze factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2.2. Wij, als Dienstverlener, zullen steeds wachten met het leveren van onze Diensten totdat jij, als Klant, het voorschotbedrag volledig hebt betaald. Een shoot zal niet doorgaan indien dit voorschot nog niet werd betaald. Verder zullen wij, als Dienstverlener, steeds wachten met het leveren van de beelden totdat jij, als Klant, deze volledige voorschotfactuur hebt betaald.

4.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de voorschotfactuur binnen de gestelde termijn, zullen wij, als Dienstverlener, een herinneringsmail sturen. Indien jij, als Klant, hierna nog steeds in gebreke blijft, zullen wij jou proberen opbellen. Indien wij, als Dienstverlener, opnieuw geen reactie krijgen, zal de shoot worden geannuleerd.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten of diensten online aankopen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

5.2. Uitzonderingen: 

Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op onze producten op maat (bijvoorbeeld: fotoboeken op naam, …) en op onze digitale inhoud zonder materiële drager (bijvoorbeeld: de foto’s die jij, als Klant, digitaal ontvangt na de shoot, …) indien jij, als Klant:

 • Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de Dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.

 • Verklaard hebt om afstand te doen van het Herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing indien de Dienst daadwerkelijk en volledig

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het Herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

6.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant. Enkel indien er drukfouten zijn, zullen wij, als Dienstverlener, de kosten vergoeden.

6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

6.5. Indien jij, als Klant de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen, wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering

7.1. Normaal vindt de levering van de galerij 3 weken na de shoot plaats, dit behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Indien het gaat om een shoot bij een bruiloft, zal deze termijn verlengd worden tot 6 weken.

7.2. De fotoproducten worden geleverd binnen de termijn die wordt meegedeeld bij de online bestellling. Gepersonaliseerde producten zullen binnen een maand geleverd worden tenzij er een andere leveringsdatum is vermeld bij bestelling.

7.3. Wij, als Dienstverlener, zijn soms afhankelijk van onze drukker. Indien er vertraging bij de levering optreedt bij de drukker, kunnen wij, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.4. Jij, als Klant, hebt voor de levering van fysieke producten steeds de keuze tussen afhaling of verzending. Indien jij, als Klant, kiest voor verzending, zijn wij, als Dienstverlener, niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de post.

Artikel 8 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk, via mail kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

9.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

9.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

9.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht.

9.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

9.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

10.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener. Deze zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan ons, als Dienstverlener, is gemeld.

10.4. Jij, als Klant, dient bij het posten van de foto’s steeds rekening te houden met de naamsvermelding van de fotograaf. Daarnaast is het verboden om aan de foto’s eigen filters/ bewerkingen toe te voegen.

10.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

11.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.

12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van ons, als Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

12.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.Onderkant formulier

Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Knipoogje hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Knipoogje en jou, als (potentiële) klant. 

1. Wie ben ik?

Knipoogje, met maatschappelijke zetel/vestigingsadres te Geetdam 19, 9930 Lievegem en met ondernemingsnummer BE0677.452.354 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

 

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Knipoogje het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Knipoogje.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van Knipoogje. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Knipoogje organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Knipoogje, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Knipoogje is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet Knipoogje in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt Knipoogje over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij Knipoogje verbonden aan het privacy-beleid. Knipoogje doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Knipoogje. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader

 

8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Knipoogje. Dit kan schriftelijk per e-mail (els@knipoogjefotograaf.com). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 

10. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  01/07/2021.

Knipoogje behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 

11. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Gent zijn exclusief bevoegd. 

Privacy Policy
bottom of page